Law & Associates

חשב ובודק שכר בדיקת שכר  ע"י בודק שכר  בהתאם לחוק להגברת האכיפה  של דיני העבודה

בודק שכר מוסמך

בדיקת שכר ע"י בודק שכר מוסמך בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.

אישור בודק שכר מוסמך

אם הנך קורא שורות אלו, סביר להניח שהוטלו עליך עיצומים כספיים ממשרד העבודה והרווחה מכוח החוק להגברת האכיפה שנחקק בשנת 2012 והנך מעוניין לערער על כך.

לוח זמני התגובה להגשת הערעור הנו קצוב וחשוב ביותר, הן לשם ביטול העיצום והן לשם הפחתת הסכום הכספי שהוטל. כך שקיימת חשיבות רבה במועדי הגשת הערעור ואופן הגשתו ובצורה היסודית ביותר.

במקרה זה, אישור בודק שכר נדרש כחלק מהטפסים הנדרשים בבקשה שעליך להגיש כדי לפעול להפחתה ו/או ביטול העיצום הכספי.

עו"ד עדן חן הינה בודקת שכר מוסמכת מטעם משרד הכלכלה

אוהד תוהמי חשב שכר

למה צריך אישור בודק שכר?

חוק הגברת האכיפה מתייחס לאחריות פלילית, אזרחית ומנהלית על מזמין שירות בתחומי הסעדה, שמירה וניקיון, זאת על מנת לבדוק ולוודא שאכן זכויות העובדים המועסקים מתקיימות.

חוק זה נותן הגנה מפני תביעות ענק נגד מזמין השירות ובתנאי שהשתמש בבדיקות שכר תקופתיות של בודק שכר מוסמך.

מי הוא בודק שכר המוסמך?

בודק שכר מוסמך, הוא מי שקיבל תעודת הכרה ממשרד העבודה ועבר הכשרה מתאימה, מומחיותו של בודק השכר כוללת היכרות מקיפה עם דיני עבודה, בקיאות בהסכמי עבודה ענפיים וכלכליים והתמחות בחישובי שכר וזכויות עובדים.

על פי הקריטריונים שקבע משרד העבודה, רק רואי חשבון, יועצי מס, מבקר פנימי שעסק בדיני עבודה, כלכלן אשר שימש מפקח עבודה, חשב שכר בכיר וכן עורך דין לענייני עבודה, יכולים  לעבור את ההכשרה ולקבל את תעודת ההכרה של בודק שכר מוסמך.

בודק שכר פועל מתוקף סעיף 40 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011

במסגרתו נקבע, כי מעסיק אשר ביצע הפרת זכויות של עובדיו צפוי לקבלת עיצומים כספיים בדרגות חומרה שונות העשויות להגיע לעיצומים וקנסות כספיים של מאות אלפי שקלים!

מה הם התנאים להפחתת העיצומים

בשנת 2016 פורסם מסמך מדיניות שקבע כי בנוסף לבדיקת שכר על ידי בודק שכר מוסמך, קיימים תנאים נוספים להפחתת העיצומים ביניהם: המצאת אישור בודק שכר מוסמך במסגרתו הוצהר כי המעסיק חדל לקיים את ההפרה ותיקן אותה ככל הניתן. על מסמך זה להכיל את פירוט הפעולות שעשה והמלצות לעתיד על מנת למנוע הישנות ההפרה.

חתימת מנהל התאגיד המהווה אישור למסמך אישור בודק השכר.

אז מה הלאה?

אם ביקרו אצלך ממשרד העבודה וקיבלת התראה מנהלית עומדים לזכותך 30 ימים שבהם הנך נדרש להגיש בקשת ערעור או לשאת בעיצום הכספי.

בין אם ביצעת הפרות מהותיות ובין אם מדובר בהפרות קלות ומינוריות, אין זה משנה אם אותן ההפרות נעשו בשוגג או בתום לב, מרגע קבלת ההודעה ועל מנת להפחית את העיצומים יש לפעול כמה שיותר מהר ולהגיש את בדיקת השכר בצירוף המסמכים הנדרשים לצורך בקשת ההפחתה.

זקוקים לייעוץ או ליווי של עורך דין - פנו אלינו

אני עו"ד עדן חן, מומחית בדיני עבודה, הסכמי שכר וגישור ומבצעת בנוסף שירותי בדיקת שכר ועבודה בריטיינר. אשמח להעניק לכם שירות מקצועי ואמין, הסברים מעמיקים וליווי מסור לכל אורך תהליך העבודה, בדיקות או הגשת תביעות, הגשת ערעור/ערר ועוד.

אל תהססו לפנות אליי בכל שאלה. התייעצות מוקדמת יכולה למנוע קבלת קנסות!