כתב אי אחריות

כתב אי אחריות

הננו מודיעים לך בזאת, כי כל הפצה או העתקה של הודעה זו אסורים בהחלט כל המוצג באתר זה נועדו להעניק מידע כללי בלבד על תחומי העיסוק והמומחיות של משרד עורכי דין עדן חן. המידע האמור אינו מיועד לשימוש מסחרי ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מקצועי מסוג כלשהו. על מקבל מידע מאתר זה לפעול או לחדול מלפעול על בסיס המידע הכלול באתר זה, מבלי לבקש ייעוץ משפטי או מקצועי הולם מעורך דין מוסמך בהתאם לעובדות ולנסיבות הרלוונטיות לעניינו. למשרד עורכי דין עדן חן אין כל התחייבות למתן מצג למידע המוצג באתר זה, לרבות מידע, מלא, מעודכן ומדויק.

משרד עורכי דין עדן חן אינו נוטל על עצמו כל אחריות ואינו אחראי כלפי מאן דהוא לעניין ההשלכות ו/או הנזקים ככל שייגרמו, ואשר נובעים מהסתמכות על המידע הכלול באתר זה, הנגישות אליו או משימוש אחר במידע המוצג באתר זה.

המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יחסי עורך דין-לקוח בין משרד עורכי דין עדן חן לבין כל אדם העושה שימוש באתר זה. כמו כן, שימוש באתר זה אינו יכול להוות שמירת סודיות מכל סוג, עצם עריכת תשדורת כאמור אינה מהווה או תיצור יחסי עורך דין-לקוח בין משרד עורכי דין עדן חן   או לבין כל גורם אחר.

ככל שמופיעים באתר זה קישורים לאתרים אחרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים, אין לראות בכך אישור, תמיכה או המלצה לשימוש באתרים האמורים או לנכונות התוכן המופיע בהם.

משרד עורכי דין עדן חן שומר על זכותו לשנות, לערוך לבצע התאמות או למנוע גישה לחלק או לכל התכנים המופיעים באתר זה, בכל זמן וללא הודעה מוקדמת.

שימוש באתר זה מהווה אישור לקריאת הוראות אי האחריות, המידע המשפטי הכלול בו, הבנתו ומהווה לכך אישור להבנת מלוא תנאי כתב אי-אחריות זה. כל תביעה או הליך משפטי בינך לבין משרד עורכי דין עדן חן הנוגע לכל עניין הנובע מאתר זה ו/או שימוש בו יתברר על פי הדין הישראלי ובפני בתי המשפט המוסמכים בעיר חדרה.